Shaken baby syndrome

Diagnosen SBS byter namn till AHT men frågetecknen kvarstår

”In the past decade, the existence of shaken baby syndrome (SBS) has been called into serious question by biomechanical studies, the medical and legal literature, and the media. As a result of these questions, SBS has been renamed abusive head trauma (AHT). This is, however, primarily a terminological shift.”

Shaken baby syndrome, Abusive head trauma and Actual innocence: Getting it right
Keith A. Findley, Patrick D. Barnes, David A. Moran and Waney Squier, 2012


Genomgång av SBS och dagens forskningsläge

Genomgång av de senaste 10 årens internationella forskning kring Shaken baby syndrome (SBS), på svenska ofta kallat för skakvåld.

SBS Handout, (svensk översättning)
Heather Kirkwood, Advokat, 2011


En kritisk granskning av SBS och de tre kliniska fynden

’Shaken baby syndrome’ är föremål för en intensiv debatt. Vissa läkare menar än idag att tre typer av kliniska fynd hos små barn bevisar att barnet skakats. De tre typerna av fynd är subdural blödning (mellan hjärnhinnan och hjärnan), retinal blödning (ögonbottenblödning) samt cerebrala ödem (svullnad i hjärnan). Många föräldrar i Sverige och andra länder har fått fängelsestraff och barn har omhändertagits som en konsekvens av detta. Flera studier visar dock att de kliniska fynden kan ha helt andra orsaksförklaringar och t.om. kan uppstå hos friska barn under normala förlossningar. Den här granskningen fokuserar på patologi och mekanismer bakom de tre kliniska fynden.

The ‘‘Shaken Baby’’ syndrome – Pathology and mechanisms
Dr Waney Squier – 2011


Ögonbottenblödning och subdural blödning bevisar inte skakvåld

Att ögonbottenblödningar och subdurala blödningar skulle ha koppling till skakvåld motbevisas i djurförsök. Hur pass kraftiga skakningar som krävs för att orsaka dessa blödningar undersöktes genom experiment där apor utsattes för skakningar. Det krävdes större krafter än vad en människa kan utsätta ett barn för. Skakningarna skulle oundvikligen orsaka nackskador, något som är anmärkningsvärt frånvarande hos de bebisar som påstås ha skador från skakvåld.

Challenging the Pathophysiologic Connection between Subdural Hematoma, Retinal Hemorrhage and Shaken Baby Syndrome
Steven C. Gabaeff, MD – 2011


Subdurala blödningar vanliga hos normalt födda barn 

Studien avsåg att undersöka hur vanligt förekommande subdural blödning är hos normalt födda barn. 101 barn undersöktes maximalt 72 timmar efter förlossningen. 60 % av barnen hade subdurala blödningar. Dessa blödningar anses av vissa kunna bevisa att barnet misshandlats vilket alltså är helt felaktigt.

Prevalence and Evolution of Intracranial Hemorrhage in Asymptomatic Term Infants
Veronica J. Rooks, MD m.fl – 2008


Ögonbottenblödning vanliga hos normalt födda barn

Den här studien visar att 34 % av normalt födda barn har ögonbottenblödning (retinal blödning) som orsakats av förlossningen. Studien som genomfördes på 402 barn visar också att när sugklocka används ökar andelen barn med ögonbottenblödning till 75 %. Ögonbottenblödning anses av vissa kunna bevisa att barnet misshandlats vilket alltså är felaktigt.

Incidence and Rate of Disappearance of Retinal Hemorrhage in Newborns
M. Vaughn Emerson m.fl – 2001


Utveckling och problematik kring misshandelsdiagnoser

Guthkelch är en forskare som bland annat skrivit en lärobok i neurologi. I denna artikel reflekterar han över de senaste 40 årens utveckling och problematik kring misshandelsdiagnoser som shaken baby.

Problems of infant retino-subdural hemorrhage with minimal external injury
A.N. Gutchkelch – 2012

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.